Fagområder

Språkvansker hos barn og unge

Orofaciale myofunksjonelle vansker (OMD)

Orofaciale myofunksjonelle vansker (OMD) er dysfunksjonelle mønstre som involverer muskulatur i munn og ansikt som påvirker normal vekst, utvikling og funksjon. Dette finner man hos babyer, barn, unge og voksne. Orofaciale myofuksjonelle vansker kan føre til uttalevansker, spise-/ svelgevansker, snorking, søvnapne og munnpusting.

De tre hovedmålene ved orofacial myofunksjonell terapi (OMFT) er alltid at tungen hviler opp i ganen, at man puster med nesen og at leppene er lukket. Flere av våre logopeder er under videreutdanning innen OMD og OMFT for å bli sertifisert i denne behandlingen.

Eksempler på tilstander som faller under OMD er stramt tungebånd (ankyloglossia), framfall av tungen i hvile eller tungepress mot tennene under svelg og tale, orale uvaner som smokk og suge på tommelen), munnpusting, snorking/ søvnapne.

Har du noen spørsmål om Orofaciale myofunksjonelle vansker (OMD)?

Kontakt oss
Utviklingsmessig språkforstyrrelse

Språkforstyrrelser

Betegnelsen språkforstyrrelse bruker vi når barn har problemer med å snakke, bli forstått eller forstå språk, eller når barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutvikling.

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (tidligere kalt spesifikke språkvansker) omfatter en stor gruppe barn og unge med spesielt store språklige utfordringer sammenlignet med andre kognitive funksjoner. Det kan være ulike årsaker til språkforstyrrelsen, se modell for forklaring.

(Se modell)

Gjengitt med tillatelse av prosjektgruppa CATALISE Norge

Kristoffersen, K. E., Rygvold, A.-L., Klem, M., Valand, S. B., Asbjørnsen, A., & Næss, K.-A. B. (2021). Terminologi for vansker med språk hos barn og unge. Norsk tidsskrift for logopedi, 67(3), 6–23. 

Våre logopeder jobber med alle typer språkforstyrrelser som er illustrert i modellen, og vår filosofi er at det er bedre å møte barnet for en vurdering i ung alder enn å vente å se om utviklingen retter seg av seg selv. Med riktige tiltak og stimulering i tidlig alder kan vi ofte gi støtte til god språkutvikling. Ta kontakt for med informasjon.

Har du noen spørsmål om utviklingsmessige språkforstyrrelser?

Kontakt oss
Afasi

Ervervet hjerneskade/ afasi

Det er mange måter man kan få en hjerneskade på. Noen vanlige årsaker er ulykker, sykdom og forgiftninger. En hjerneskade betyr at celler i hjernen eller kommunikasjonen mellom cellene er skadet. Utfall etter hjerneskade kan være afasi som betyr bortfall av språk, eller det kan være andre kognitive kommunikasjonsvansker. Opplevelsen av å få en språkvanske er individuell, og funksjonen sier lite om hvordan den rammede opplever dette.

Våre logopeder jobber med språkrehabilitering etter hjerneskade, og behandlingen tilbys både individuelt og i gruppe. Opptrening etter hjerneskade viser seg å være mest effektiv ved høy intensitet, og vi bestreber oss på å tilby daglig trening i fasen rett etter skade. Vi har tilbud om intensiv språktrening i gruppe etter modellen constrained induced språk terapi (CIST). Grupper settes opp etter forespørsel og behov.

Har du noen spørsmål om afasi?

Kontakt oss
nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Eksempel på nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, skader og tilstander som Multippel sklerose (MS), Cerebral parese (CP), Parkinsons sykdom, Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), Primær laterale sklerose (PLS) og epilepsi. Som følge av slike sykdommer kan man oppleve vansker med å snakke, svelge og/ eller spise.

Logopedene ved Prateriet er deltakere i Parkinson Net som er de nasjonale retningslinjer for oppfølging av personer med Parkinson sykdom eller atypisk parkinsonisme.

For mer informasjon om Parkinson Net, se her.

Vi er også sertifiserte i Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) og tilbyr dette ved vårt kontor.

Har du noen spørsmål om nevrologiske og nevromuskulære sykdommer?

Kontakt oss
Taleflytvansker

Taleflytvansker

Stamming er en talemotorisk vanske som innebærer ufrivillige stopp i taleflyten hos den som snakker. Stammingen kan ha en form og et omfang som hindrer personen i å uttrykke seg slik han eller hun ønsker. For mange (utgjør) er de fysiske, talemotoriske symptomene ved stammingen kun en del av et større bilde. Forskning viser at vansken har et nevrologisk opphav samtidig som vi vet at stammingen kan påvirkes av mange ulike forhold: språklige, motoriske, emosjonelle og/eller sosiale.

Stamming kan for mange være en veldig kompleks og uforutsigbar vanske. Dette gjør at behandling ikke utelukkende kan basere seg på å tilegne seg enkelte taleteknikker, men også å hjelpe vedkommende med den psykososiale og mentale håndteringen. Den oppleves og opptrer svært ulikt fra person til person, fra situasjon til situasjon, og forandrer seg på forskjellig vis gjennom ulike faser i livet.

Våre logopeder tilbyr en rekke spesifikke behandlingsprogrammer for førskole- og skolebarn:

  • The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention
  • Mini- KIDS direct stuttering treatment for young children who stutter
  • Restart – DCM Method
  • Palin Parent – Child Interaction therapy (Palin PCI)
  • School- KIDS direct stuttering treatment for school kids who stutter

Vi tilbyr også behandling til voksne, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Har du noen spørsmål om taleflytvansker?

Kontakt oss
Taleflytvansker

Stemmevansker

Problemer med bruk og kontroll av stemmen kan oppstå på grunn av sykdom, skade eller feilbruk av stemmen. Vi skiller mellom organiske stemmevansker hvor stemmevanskene oppstår på grunn av endringer i strupen, funksjonelle vansker hvor stemmevanskene oppstår som følge av feilbruk, misbruk eller psykologiske faktorer, og nevrologiske stemmevansker hvor stemmen påvirkes som følge av ulike tilstander i hjernen.

Kjønnsinkongruens hos unge og voksne er en tilstand hvor man opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Personer med kjønnsinkongruens opplever ofte at stemmen ikke passer til personlighet. Det kan være nyttig å jobbe med logoped for å finne en mer optimal stemme. Behandlingen vil være individuelt tilpasset for å oppnå best mulig funksjon.

Våre logopeder jobber med alle typer stemmevansker, både hos barn, ungdom og voksne.

Har du spørsmål om stemmevansker?

Kontakt oss
Dysfagi

Spise- og svelgevansker (dysfagi)

Spise- og svelgevansker kan forårsakes av medfødte tilstander eller ervervet skade og forekommer i alle aldersgrupper. Problemer med å spise og drikke kan ha sammenheng med motoriske utfordringer, sensoriske over- eller underreaksjoner eller begge, og kan oppstå i ett eller flere ledd av spisingen. Det kan vises ved vansker med å ta mat til munnen, vansker med å tygge og bearbeide mat, vansker med å svelge mat og drikke.

Våre logopeder har lang erfaring med behandling av spisevansker og spisetrening, og er også behjelpelig med viderehenvisning for instrumentell vurdering av spisevanskene (for eksempel røntgenundersøkelse) i spesialisthelsetjenesten. Vi er under sertifisering i MDTP (Mc Neill dysphagia therapy programme).

Har du spørsmål om dysfagi?

Kontakt oss

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Alternativ og supplerende kommunikasjon forkortes ofte til ASK.

ASK kan sies å være alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å ta i bruk hjelpemidler for at personen skal forstå og bli forstått. Dette kan være slike ting som kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner.

Kommunen har ansvar for at ASK følges opp i hverdagen og at kommunikasjonsformen implementeres i alle aktiviteter. Vi har et samarbeid med Tobii Dynavox som blant annet forhandler Boardmaker 7 og TD Snap. For mer informasjon om produkter og tjenester, se Tobii Dynavox sine nettsider her.

Har du noen spørsmål om alternativ og supplerende kommunikasjon?

Kontakt oss
Tilbake til toppen

Noe du lurer på?

Vi svarer på alle dine spørsmål

Kontakt oss